Algemene voorwaarden.

Bij elk bezoek dient de deelnemer zich te melden bij de aanwezige personal trainer.

Elk bezoeker zal de faciliteiten van Bodytec Utrecht geheel op eigen risico betreden. Kosten van eigen ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op Bodytec Utrecht. Bodytec Utrecht zal geen claim accepteren.

Elke bezoeker is verantwoordelijk voor hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook, kan Bodytec Utrecht niet aansprakelijk worden gesteld.

De Silver, Gold, Platinum en Diamond contracten worden bij afloop van de contractduur, 4 weken voor het einde stilzwijgend verlengd. Opzegging  moet schriftelijk en 1 maand van te voren ingediend worden.

Een Silver of Platinum lidmaatschap kan minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden tijdelijk stopgezet worden. Een Gold of Diamond lidmaatshap kan minimaal vier weken en maximaal 6 maanden tijdelijk stopgezet worden. Deze onderbrekingen moeten 1 maand schriftelijk van te voren aan Bodytec Utrecht bekend gemaakt worden. Kosten per stopzetting € 3,50.

Een knipkaart verloopt na de op de knipkaart gestelde tijd en kan niet worden gepauzeerd. De knipkaart “knip10” verloopt na 6 maanden, de knipkaart “knip15” na 9 maanden en de knipkaart “knip 25”na 12 maanden. Deze termijnen kunnen niet worden verlengd.

De overeenkomst tussen deelnemer en Bodytec Utrecht kan elk moment opgezegd worden. Opzegging geschiedt door invulling en ondertekening van het stop- en wijzigformulier. Dit formulier moet uiterlijk 4 weken vóór beëindiging lidmaatschap bij ons binnen zijn. Als ontvangstdatum geldt het moment van ontvangst door Bodytec Utrecht.

Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, dan blijft u contributie verschuldigd en wordt zonder meer opgeëist.

De contributie bijdragen kunnen per betalingstermijn worden aangepast. Bij stilzwijgende verlenging van de contracten is de deelnemer de eventuele aangepaste bijdrage verschuldigd.
Het overeengekomen bedrag aan contributie is ook verschuldigd als de deelnemer enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van Bodytec Utrecht. Uitzonderingen wegens overmacht zijn slechts mogelijk als Bodytec Utrecht hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Elke bezoeker ontvangt na ondertekening van het deelnemerscontract een Bodytec kaart. Deze blijft in het bezit van Bodytec Utrecht. Bodytec Utrecht is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

De door de bezoeker veroorzaakte schade wordt op de bezoeker verhaald, de bezoeker is daarvoor (wettelijk) aansprakelijkheid.

De openingstijden worden door Bodytec Utrecht vastgesteld. De deelnemer zal de deelname daarnaar moeten richten, met persoonlijke voorkeur kan niet altijd rekening gehouden worden.
Bedrijfssluiting tijdens officiële feestdagen en vakanties leiden niet tot contributie vermindering of teruggave. Bodytec Utrecht kan nader te bepalen regels stellen en zullen op locatie worden aangegeven.

Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaat zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk kosten, welke door Bodytec Utrecht worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemers te bewerkstellingen, zullen worden verhaald op de deelnemer.